Dreptul achizițiilor publice

Serviciile noastre în materia achizițiilor publice

 

Pentru operatorii economici

Analizarea situației operatorului economic din punct de vedere al capacității de îndeplinire a cerințelor de calificare/selecție cuprinse în fișa de date a achiziției

Prezentarea de soluții pentru participarea la procedură în cazul în care operatorul economic nu este în măsură să îndeplinească cerințele de calificare/selecție cuprinse în fișa de date a achiziției prin depunerea ofertei în nume propriu

Consultanță pentru întocmirea în mod corespunzător a solicitărilor de participare sau ofertelor la procedura de achiziție

Consultanță în cazul depunerii unei oferte în asociere sau în cazul în care ofertantul/asocierea participă la procedură cu implicarea unor subcontractanți și/sau cu susținerea acordată de terți

Analizarea cerințelor de calificare/selecție solicitate de autoritatea contractantă prin fișa de date a achiziției din punct de vedere al legalității acestora

Analizarea factorilor de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă prin fișa de date a achiziției din punct de vedere al legalității acestora

Analizarea cerințelor tehnice minime obligatorii cuprinse în caietul de sarcini al achiziției din punct de vedere al legalității acestora

Consultanță pentru redactarea solicitărilor de clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire

Consultanță pentru întocmirea și depunerea documentelor de participare, Documentului unic de achiziție european (DUAE) și/sau a documentelor de calificare/selecție de către operatorii economici participanți la procedură (ofertant/terț susținător/subcontractant), după caz, propunerii tehnice, formularelor și propunerilor privind condițiile contractuale

Consultanță pentru redactarea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări primite din partea autorității contractante

Consultanță cu privire la întocmirea de notificări/contestații/acțiuni în instanță în cazul în care operatorul economic se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri

Consultanță la semnarea contractului de achiziție publică

Consultanță pe parcursul derulării contractului

Reprezentarea în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau la instanțele de contencios administrativ

 

 

Pentru autoritățile contractante

Consultanță și prezentarea de rapoarte de specialitate cu privire la aplicarea în concordanță cu prevederile legale în materie a tuturor etapelor procesului de achiziție publică, respectiv:

1. Etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței:

Alegerea procedurii de achiziție publică în funcție de obiectul contractului și a regulilor de estimare a valorii contractului, elaborarea strategiei de contractare

Elaborarea documentației de atribuire: fișa de date a achiziției, caietul de sarcini sau documentul descriptiv, după caz, proiectul de contract, formulare și modele de documente

Îndrumare și asistență cu privire la întocmirea Documentului unic de achiziție european (DUAE)

Verificarea conformității cu prevederile legale în materie a cerințelor de calificare/selecție stabilite de autoritatea contractantă în fișa de date a achiziției

Îndrumare și asistență cu privire la stabilirea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini/documentația descriptivă, astfel încât acestea să nu aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici

2. Etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru

Îndrumare și asistență cu privire la asigurarea transparenței procesului de achiziție publică, conform prevederilor legale

Îndrumare si asistență cu privire la elaborarea răspunsurilor în cazul primirii unor solicitări de clarificări/notificări

Îndrumare și asistență pentru elaborarea punctului de vedere în cazul primirii unei contestații/acțiuni în instanță care vizează cerințele cuprinse în documentația de atribuire

Îndrumare și asistență pe perioada cuprinsă între data limită de depunere a ofertelor în SEAP/ședinței de deschidere a ofertelor și data atribuirii contractului de achiziție publică/acordului-cadru (întocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor/vizualizare, evaluare, întocmirea solicitărilor de clarificări, opinii cu privire la aspecte de neconformitate/inacceptabilitate a ofertelor, eventuala negociere a unor clauze contractuale, elaborarea rapoartelor intermediare/raportului de atribuire, elaborarea comunicărilor cu privire la rezultatul procedurii, elaborarea punctului de vedere în cazul primirii unei contestații/acțiuni în instanță)

Îndrumare și asistență pentru elaborarea punctului de vedere în cazul primirii unei contestații/acțiuni în instanță care vizează comunicările/informările transmise operatorilor economici de autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii sau rezultatul procedurii de atribuire

Reprezentarea în fața Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau la instanțele de contencios administrativ

3. Etapa postatribuire contract/acord-cadru.

Îndrumare și asistență în cazul apariției necesității de modificare a unor clauze contractuale la inițiativa autorității contractante sau ca urmare a solicitării furnizorului/ executantului

Îndrumare și asistență în cazul nerespectării obligațiilor contractuale asumate de către furnizor/executant.