Materia garanțiilor

Garanțiile reprezintă o instituție juridică complexă și de mare actualitate.

Societatea noastră oferă soluții juridice în materiile garanțiilor personale (fidejusiunea, garanțiile autonome), ipotecilor imobiliare, ipotecilor mobiliare, gajului, privilegiilor, dreptului de retenție, garanțiilor consumatorilor, garanțiilor de participare și de execuție în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, garanțiilor asiguraților, garantării depozitelor bancare, garanțiilor victimelor străzii, garanțiilor gestionarilor, garantării creditelor pentru întreprinderile private mici și mijlocii, garantării creditelor acordate în programul Prima Casă, garantării creditelor acordate pentru cumpărarea de autoturisme noi, garantării creditelor bancare cu garanție guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, garantării creditelor contractate de către beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, garantării finanțării acordate beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar, emiterii scrisorilor de garanție beneficiarilor care prezintă contracte de finanțare încheiate cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, emiterii scrisorilor de garanție bancară necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, garantării creditelor acordate de instituțiile finanțatoare fermierilor pentru achiziția de terenuri agricole, pentru finanțarea producției agricole și dotarea fermelor, precum și pentru creditele acordate beneficiarilor privați ai PNDR 2014 – 2020, garantării creditelor acordate beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime și Fondul european de garantare agricolă, sistemului de garanții implementat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, contragarantării și garanțiilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun sau a garanțiilor în cadrul regimului TIR.

 

Societatea noastră este agent împuternicit al operatorului Uniunea Națională a Barourilor din România al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare.

Abordăm, de asemenea, problemele ridicate de măsurile asigurătorii în materie civilă, fiscală sau penală.